Time: 14:20

Planimetrija ili ipak ne #1

Neka su E i F točke na stranici AB u \triangle ABC tako da vrijedi AE=EF=FB. D je tocka na pravcu BC i vrijedi ED \perp BC. Pretpostavimo da vrijedi AD \perp CF i \angle CFA=3 \angle BDF. Pronađi omjer \frac{DB}{DC}. Napomena: riješenje se unosi kao cijelobrojni razlomak npr. 3/4