Time: 14:08

Planimetrija ili ipak ne #2

U četverokut ABCD upisan je krug. Neka je O centar tog kruga i pretpostavimo da vrijedi OA=5, OB=6, OC=7, OD=8. Ako su M i N sredista redom dijagonala AC i BD koliko iznosi \frac{OM}{ON}? Napomena: riješenje se unosi kao cijelobrojni razlomak npr. 3/4