Time: 16:02

Planimetrija ili ipak ne #4

Krug \Omega ima radijus 6\sqrt{7}. Krug \Gamma sa središtem u C i sadržan unutar \Omega ima radijus \sqrt{7}. Neka je L geometrijsko mjesto točaka C takvo da postoji točka D na \Omega za koju vrijedi da ako tangente iz D na \Gamma sijeku \Omega u E i F tada EF također dira kružnicu \Gamma. Nađi površinu lika omeđenog granicom od L. Napomena: riješenje se unosi kao decimalni broj na četiri decimale npr. 34.2715