Time: 23:05

Ekstremalni grafovi #1

U jednoj državi postoji 10 gradova, a neki su parovi gradova povezani direktnom dvosmjernom cestom. Za cestovnu mrežu reći ćemo da je povezana ukoliko je iz svakog grada moguće doći do svakog drugog koristeći ceste. Koliki je najmanji ukupan broj cesta takav da, neovisno o njihovom rasporedu, sa sigurnošću možemo tvrditi da je cestovna mreža povezana?