Time: 14:27

Kineski brojevi #4

Koji je najmanji prirodan broj koji pomnožen sa 7 pri dijeljenju s 11 daje ostatak 7, a pomnožen s 4 pri dijeljenju s 13 daje ostatak 8?