Vrijeme: 20:40

Koliko je.. #4

Suma prvih n prirodnih brojeva troznamenkast je broj kojem su sve znamenke jednake. Kolika je suma znamenaka broja n ?