Time: 22:09

Jednadžbe #2

Koji razlomak uvećan za 8 daje broj osam puta veći od originalnog razlomka?