Vrijeme: 13:18

Jednadžbe #2

Koji razlomak uvećan za 8 daje broj osam puta veći od originalnog razlomka?