Time: 14:37

Znamenke #2

Prirodan broj n je najmanji pozitivan višekratnik od 15 takav da je svaka znamenka od n 0 ili 8. Izračunajte \frac{n}{15}.