Vrijeme: 13:59

Znamenke #5

Izračunajte zbroj svih dvoznamenkastih prirodnih brojeva koji su djeljivi sa obje svoje znamenke.