Vrijeme: 01:53

Znamenke #5

Izračunajte zbroj svih dvoznamenkastih prirodnih brojeva koji su djeljivi sa obje svoje znamenke.