Time: 15:06

Raznovrsna teorija brojeva #5

Leo je napisao niz brojeva tako da je svaki broj ( od trećeg u nizu ) jednak zbroju dva prethodna broja u nizu. Četvrti broj u nizu je 6, a šesti broj u nizu je 15. Koji je 7. broj u nizu?