Time: 14:21

I'm Feeling Lucky 2 #2

Koliko ima parova prirodnih brojeva (m, n) za koje je 1 < 2n \le m \le 999999 takvih da postoji jednostavan graf od m bridova kojemu bridove možemo označiti brojevima 1, 2,\ldots, m tako da za sve i \neq j, bridovi i i j dijele vrh ako i samo ako |i-j| \le n ili |i-j| \ge m - n?