Time: 15:01

G. #2

Neka je ABC trokut za koji je AB = 13, BC = 14 i CA = 15. Neka kružnica dira stranice AB, AC, i kružnicu promjera BC s njene unutarnje strane u točki X, gdje su A i X sa suprotne strane pravca BC. Dužina AX može se napisati u obliku \frac{a\sqrt{b}}{c} za prirodne brojeve a,b,c, gdje je b kvadratno slobodan. Koliko je a + b + c?