Vrijeme: 09:17

Lanac za MINimalac #1

Označimo vrhove pravilnog 2019-terokuta brojevima od 1 do 2019, u smjeru kazaljke na satu, počevši od proizvoljne točke. Te vrhove podijelimo u 3 grupe:

- od 1 do 673

- od 674 do 1346

- od 1347 do 2019

Koji je MINimalan broj n takav da smo izborom n točaka iz svake od triju skupina sigurno među odabrane točke uključili sva 3 vrha nekog jednakostraničnog trokuta?