Vrijeme: 11:16

Ajme Zašto Rješavati, Ajme #2

Okej ludo, moram da te pitam. Dana je 2-rojalna funkcija f takva da je f(1) kvadrat prirodnog broja. Koliko iznosi zbroj svih mogućih vrijednosti od f(2 \cdot 2019)?

Rezultat zaokružite na 10 decimala. Ukoliko je ta suma beskonačna, napisati -1.0000000000 (broj -1).