Vrijeme: 06:55

Diskretne nejednakosti #3

Odredi najveći prirodan broj k takav da ako za neka 3 prirodna broja a,b,c vrijedi a^2+b^2+c^2>ab+bc+ca+2019, tada nužno vrijedi i |a-b|+|b-c|+|c-a|\geqslant k.