Vrijeme: 08:45

Spas u zadnji čas #3

Za svaki prirodni broj m\geq 1, neka je \mathcal{G}_m skup svih jednostavnih grafova sa točno m bridova. Nađi broj parova cijelih brojeva (m,n) takvih da je 1 < 2n \leq m \leq 100 i postoji jednostavan graf G \in \mathcal{G}_m koji zadovoljava sljedeće svojstvo: moguće je označiti bridove od G s oznakama E_1, E_2, \ldots, E_m tako da za sve i \neq j, bridovi E_i i E_j su susjedni(dijele vrh) ako i samo ako je |i - j| \leq n ili |i - j| \geq m - n.

Ovaj zadatak vrijedi 2 boda.