Vrijeme: 11:53

Spas u zadnji čas #4

Izračunaj broj permutacija a_1, a_2, \ldots, a_{2019} niza 1,2, \ldots, 2019 takvih da je a_k > k za točno jednu vrijednost k. Rješenje ispišite modulo 10^9 + 7.

Ovaj zadatak vrijedi 2 boda.