Vrijeme: 04:01

AGNC #4

Neka je F familija podskupova od \{1,2,...2017\} sa sljedećim svojstvom : ako su S_1 i S_2 dva elementa od F sa S_1 \subseteq S_2 onda je | S_1 \setminus S_2 | neparan broj. Odredi maksimalan broj podskupova koje F može sadržavati. Riješenje zapišite kao ostatak pri djeljenu sa 10^9+7

Ovaj zadatak vrijedi 2 boda.