Vrijeme: 07:01

Prosti brojevi i duge sjene #3

Odredi najmanji prirodan broj k>8 (ili upiši -1 ako takav ne postoji) sa svojstvom da za svaki neparan prost broj p vrijedi da postoji prirodan broj x takav da p \mid x^2-3x+8 ako i samo ako postoji prirodan broj y takav da p \mid y^2-3y+k.