Vrijeme: 04:58

Zlatni omjeri #2

Neka je E točka na stranici AD kvadrata ABCD takva da A\widehat BE=27^\circ i M je polovište BE. Pravac AM siječe luk \overset\frown{AC} kružnice s centrom u D radiusa DA u F. Odredi \dfrac{AM}{MF}.