Vrijeme: 08:16

Zlatni omjeri #1

U trokutu ABC , simetrala AD dijeli stranicu BC u omjeru BD: DC = 2: 1. Ako je E polovište stranice AB i S sjecište CE sa AD. Koliko iznosi omjer \frac{AS}{SD}