Vrijeme: 06:58

Polifunkcionalni nizovi #3

Definirajmo rekurzivno niz a_{n+1}=a_na_{n-1}, neka je a_0=1 i a_1=\sqrt{2}. Odredi ostatak koji daje \prod_{k=0}^{101}a_k pri djeljenju sa 2^{31}-1.