Vrijeme: 08:20

Polifunkcionalni nizovi #2

Pretpostavimo da postoji f(x) takva da f(x+1)=x(-1)^x-2f(x) i f(1)=f(2019). Odredi \sum_{n=1}^{2018}f(n).