Vrijeme: 04:58

Djeljivosti? #2

Odredi najveći n takav da za sve prirodne brojeve a,b,c sa svojstvom da a \mid b^n, b \mid c^n i c \mid a^n nužno vrijedi i abc \mid (a+b+c)^{2019}.