Vrijeme: 05:46

Konstante #1

Izračunajte vrijednost izraza: \frac{1}{0.5\cdot3.5}+\frac{1}{3.5\cdot6.5}+...+\frac{1}{54.5\cdot57.5}+\frac{1}{57.5\cdot60.5}. Rezultat zaokružite na tri decimale.