Vrijeme: 12:08

Konstante #3

Dani su pozitivni realni brojevi a,b,c svi različiti od nule. Izračunajte minimum izraza: \frac{a^2}{bc}+\frac{b^2}{ca} + \frac{c^2}{ab}.