Vrijeme: 06:03

Konstante #2

Neka su a,b,c,d realni brojevi za koje vrijedi a^4+b^4+c^4+d^4 =16. Odredite maksimum izraza a^5+b^5+c^5+d^5.