Vrijeme: 06:07

Moja lubenica #6

Lidija ima dvije posude. Jedna je napunjena sa 6 litara soka od lubenice, a druga s 3 litre vode. Iz posude sa sokom izvadila je x litara soka, a iz posude s vodom y litara vode. Zatim je u posudu sa sokom dodala tih y litara vode, a u posudu s vodom dodala tih x litara soka. Sada je odnos količina vode i soka u obje posude isti. Koliki je x ako je x dvaput veći od y?