Vrijeme: 06:58

LAganini #3

Neka je A matrica. Trag matrice A u oznaci tr(A) definiramo kao sumu svih elemenata glavne dijagonale matrice. A^T označava matricu dobivenu iz A transponiranjem: i-ti redak postaje i-ti stupac i obrnuto. Dana je matrica A=\begin{pmatrix}
2 & 4 & 1 \\
3 & 1 & 8 \\
5 & 7 & 2
\end{pmatrix} Odredite tr(A)^3+3tr(A)^2tr(A^T)+3tr(A)tr(A^T)^2+tr(A^T)^3.