Vrijeme: 05:39

Površine #1

Zadan je trokut \triangle ABC takav da je AB = 72, BC = 60 i AC = 48. Neka su D, E i F polovišta stranica CA, AB i BC redom, a G nožište visine iz A. Ako površinu četverokuta DEFG zapišemo u obliku a\sqrt{b} gdje je a cijeli broj, a b je kvadratno slobodan(nije djeljiv s kvadratom niti jednog prostog broja), odredi a+b.