Vrijeme: 07:27

Površine #4

U trokutu \triangle ABC, kut kod vrha A iznosi 100^{\circ}, kod vrha B iznosi 60^{\circ}, a duljina najdulje stranice je 1. D je polovište stranice AC, a E točka na stranici BC takva da je kut EDC jednak 80^{\circ}. Odredi P_{ABC} + 2P_{CDE}.

Ovaj zadatak vrijedi 2 boda.