Vrijeme: 15:01

Ima jedan broj... #1

U nizu brojeva a_1, a_2, a_3, \ldots je a_i=i^6+51. Odredite najmanji prirodan broj n za koji ne postoji i takav da n|a_i. Ako takav n ne postoji, upišite 0.