Vrijeme: 14:56

Ima jedan broj... #2

Rajka čita roman. Ona nije sama. S njom je njena mama. Mami je dosadno pa je odlučila raditi matematiku. Traži sve proste brojeve p za koje postoji prirodan broj n takav da vrijedi p^8=3n^4-338. Odredite zbroj svih takvih p.