Vrijeme: 07:11

Opća kultura #3

Bočne strane pravilne šesterostrane prizme su kvadrati površine 36\text{cm}^2. Na tu je prizmu postavljena pravilna šesterostrana piramida iste baze, a površina pobočja piramide jednaka je površini pobočja prizme. Koliki je kut (u stupnjevima) između ravnine baze i bočne strane piramide?