Vrijeme: 14:34

Opća kultura #2

U trokutu ABC čije su duljine stranica |AB| = 12\text{cm} i |BC| = 8\text{cm} težišnica iz vrha C okomita je na stranicu AC. Kolika je mjera kuta \beta (u stupnjevima) u tome trokutu?