Vrijeme: 08:15

F*torijeli #2

Koja je zadnja znamenka broja 99!!? ((2k-1) !! je umnožak prvih k neparnih brojeva)