Vrijeme: 06:01

Trio rio #4

Neka su a, b i c realni brojevi. Ako je a^2+b^2+c^2=1, koju najveću vrijednost može postići izraz (a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2 ?.