Vrijeme: 11:52

Geometrija uz gemišt #1

Dan je tetivan četverokut ABCD t.d. \angle ABC = 58^{\circ} ,\angle BCD = 46^{\circ} , \angle CDA = 122^{\circ}. Neka su točke M i N polovišta stranica AB i CD. Neka je X presjek pravaca AD i BC. Ako je točka P takva da vrijedi MP:NP=AM:CN odredi \angle AXP u stupnjevima. Rješenje zapišite kao cijeli broj.