Vrijeme: 14:08

Geometrija uz gemišt #2

Dan je trokut \Delta ABC takav da je AC = \frac{22}{7} i AB = 4.469. Označimo sa točkama H ortocentar i O središte opisane kružnice od \Delta ABC. Neka je E polovište HC i neka je F centralosimetrična točka B s obzirom na O. Ako je HO || BC odredi duljinu EF. Rješenje zaokružite na 3 decimale.