Vrijeme: 11:33

Geometrija uz gemišt #3

Dan je trokut \Delta ABC sa upisanom kružnicom koja dira stranice BC, AC, AB u točkama D, E, F. Neka je T točka na BC tako da vrijedi TB = 5. Neka je D' preslika točke D preko polovišta stranice BC. Neka kružnica opisana \Delta TFD' siječe AB u K. Ako je BD = 3.1415, a CD = \sqrt{17}. Odredi duljinu BK. Rješenje zaokruži na 4 decimale.