Vrijeme: 13:45

Geometrija uz gemišt #4

Dan je trokut \Delta ABC. Neka je M polovište BC i neka je D točka na kružnici opisanoj \Delta ABC t.d. je \angle MDC = \angle ACB = 21^{\circ}. Neka je E točka gdje unutranja simetrala kuta kod vrha A siječe BC te neka je Z centralno simetrična preslika B preko A. Ako je četverokut DEAZ tetivan odkredi kut \angle ADZ. Rješenje zapišite kao cijeli broj.