Državno natjecanje iz matematike 2018, SŠ2 A 3


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 5.0
Dodao/la: arhiva
Aug. 28, 2018
LaTeX PDF

Dan je trapez ABCD. Simetrala kraka \overline{BC} siječe krak \overline{AD} u točki M, a simetrala kraka \overline{AD} siječe krak \overline{BC} u točki N.

Neka su O_1 i O_2 redom središta kružnica opisanih trokutima ABN i CDM. Dokaži da pravac O_1O_2 prolazi polovištem dužine \overline{MN}.

Source: Državno natjecanje iz matematike 2018