Europski matematički kup 2016. juniori 2


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 0.0
Dodao/la: arhiva
Oct. 4, 2019
LaTeX PDF

Kružnice C_1 i C_2 sijeku se u točkama A i B. Neka su točke P,Q na kružnicama C_1,C_2 redom tako da vrijedi |AP|=|AQ|. Dužina \overline{PQ} siječe kružnice C_1 i C_2 u točkama M,N redom. Neka je C polovište kružnog luka BP kružnice C_1 koji ne sadrži točku A te neka je D polovište kružnog luka BQ kružnice C_2 koji ne sadrži točku A. Neka je E sjecište pravaca CM i DN. Dokaži da je pravac AE okomit na CD.

(Steve Dinh)

Source: Europski matematički kup 2016.