« Vrati se
U četverokutu ABCD zadano je |AB| = 6, |BC| = 9, |CD| = 18 i |AD| = 5. Odredi duljinu dijagonale \overline{AC} ako je poznato da je ta duljina prirodni broj.

Slični zadaci