« Vrati se

Odredi sve prirodne brojeve koji su kvadrati prirodnih brojeva i u čijem su dekadskom zapisu dvije znamenke različite od 0, a jedna od te dvije je 3.

Slični zadaci