Simulacija HMO 2019 zadatak 3 (treći dan)


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 6,0
Dodao/la: arhiva
14. travnja 2019.
LaTeX PDF

Neka su I i H središte upisane kružnice i ortocentar trokuta ABC, redom. Neka su P i Q polovišta stranica AB i AC, redom. Pravci PI i QI sijeku pravce AC i AB u točkama R i S, redom. Neka je T središte opisane kružnice trokuta BHC. Pravac RS siječe dužinu BC u točki K. Dokažite: A,I i T su kolinearne ako i samo ako trokuti BKS i CKR imaju jednake površine.