« Vrati se
Neka su a, b i c pozitivni realni brojevi takvi da je a + b + c \geq 1. Dokaži da vrijedi 
  \frac{a - b c}{a + b c} +
  \frac{b - c a}{b + c a} +
  \frac{c - a b}{c + a b} \leq \frac32 \text{.}

Slični zadaci