Državno natjecanje iz matematike 2019, SŠ3 5


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 5,0
Dodao/la: arhiva
18. travnja 2020.
LaTeX PDF

Dan je šiljastokutan trokut ABC takav da je |BC| < |CA| < |AB|. Neka su D, E i F redom nožišta njegovih visina iz vrhova A, B i C. Pravac točkom F paralelan s DE siječe pravac BC u točki M, a simetrala kuta \angle MFE siječe pravac DE u točki N.

Dokaži da je točka F središte kružnice opisane trokutu DMN ako i samo ako je točka B središte kružnice opisane trokutu FMN.

Izvor: Državno natjecanje iz matematike 2019